SYARAT WAJIB SOLAT

Syarat wajib solat teh nyaeta: Mun kumpul genep syarat di hiji jalma, maka jalma eta diwajibkeun ngalaksanakeun solat. Genep syarat teh nyaeta:

1. Islam; teu wajib ka jalma kafir mah, mun jalma kafir asup Islam oge teu wajib ngodoan solat salila kafirna. Mun jalma murtad (nu kaluar ti agama Islam) mah, dimana asup deui Islam teh maka wajib ngodoan solat salila murtadna. Eta teh mangrupakeun hukuman pikeun manehna (nu murtad).

2. Baleg; teu diwajibkeun ka budak mah sanajan mumayyiz (bisa ngabedakeun nu bener jeung nu salah). Hiji jalma disebut baleg mun ngabogaan salah sahiji ciri tinu 3 ciri ieu:

a. Umurna jejeg 15 taun, rek lalaki atawa awewe. Diitungna ti mimiti dilahirkeun nepi ka pas 15 taun asup ka 16 taun, bari make itungan bulan Hijriyah, lain itungan bulan Masehi.

b. Kaluar mani (cipejuh), rek dina kaayaan keur sare atawa nyaring, pikeun lalaki atawa awewe anu umurna geus meuntas 9 taun itungan bulan Hijriyah.

c. Hed pikeun awewe anu umurna geus meuntas 9 taun itungan bulan Hijriyah.

3. Akalna waras; nyaeta bisa ngabedakeun nu bener jeung nu salah. Teu diwajibkeun ka nu gelo, budak leutik, jeung nu sakalor mah. Maranehna teu keuna ku kawajiban ngodoan solat.

4. Beresih tina hed jeung nifas. Teu wajib ka nu keur hed jeung nifas pikeun ngalaksanakeun solat naon bae, rek solat nu dina waktuna atawa ngodoan.

5. Nepi dakwah (ajakan ngalaksanakeun ajaran Islam nu diantarana solat). Pikeun jalma nu can nepi dakwah mah, dimana asup Islam atawa geus nepi dakwah, teu wajib ngodoan solat dina mangsa can nepi dakwahna. Kitu numutkeun Imam Romli. Ari saur Imam Ibnu Qosim mah wajib ngodoanana.

6. Jejeg pancadriyana. Teu wajib ka jalma nu lolong bari torek ti lahir mah, sanajan bisa ngomong oge. Mun dibalikkeun deui pancadriyana (jadi jejeg), maka teu wajib ngodoan solat salila teu jejeg pancadriyana.

Ø Permasalahan:

1. Diwajibkeun ka kolot lalaki (bapa) jeung awewe (indung) kana nitah anak-anakna nu geus mumayyiz pikeun ngalaksanakeun solat mun geus nepi umurna 7 taun. Wajib nyepret (nyabet semet tuur ka handap) anak nu teu ngalaksanakeun solat ti mimiti umur 10 taun nepi ka baleg.

2. Masalah ngeunaan leungitna nu ngahalangan solat.

Bentukna saperti kieu:

Waktu solat geus asup, sedengkeun hiji jalma nu tadina teu wajib solat ku sabab ayana nu ngahalangan (saperti nifas, gelo, jeung sajabana), terus leungit nu ngahalangan solatna teh.

Aturan hukumna:

Mun leungit nu ngahalangan solat bari aya waktu nu nyesa samemeh beak waktu solat eta kira-kira bisa keneh Takbirotul Ihrom atawa leuwih ti eta, maka wajib ngodoan solat eta mun tinggaleun.

Wajib oge ngodoan solat samemehna anu bisa dijama. Bentukna saperti kieu:

a. Anu ngahalangan solat teh leungitna dina waktu Asar, maka wajib ngalaksanakeun solat Asar harita terus ngodoan solat Lohor nu samemehna.

b. Anu ngahalangan solat teh leungitna dina waktu Isya, maka wajib ngalaksanakeun solat Isya harita terus ngodoan solat Magrib nu samemehna.

3. Masalah ngeunaan datangna nu ngahalangan solat.

Bentukna saperti kieu:

Waktu solat geus asup, sedengkeun hiji jalma nu tadina wajib solat kadatangan perkara nu ngahalangan kana ngalaksanakeun solat (saperti hed, gelo, jeung sajabana).

Aturan hukumna:

a. Mun nu ngahalangan solat teh datangna dina geus asup waktu solat, bari ti mimiti asup waktu solat teh kira-kira cukup keur ngalaksanakeun solat Fardu wungkul (mun mungkin ngaheulakeun beberesih saperti wudu jeung adus samemeh datangna waktu solat), maka wajib ka manehna ngodoan mun tinggaleun. Tapi mun waktuna teu cukup kira-kira keur ngalaksanakeun solat Fardu wungkul mah, teu wajib diqodoan mun tinggaleun.

b. Mun nu ngahalangan solat teh datangna dina geus asup waktu solat, bari ti mimiti asup waktu solat teh kira-kira cukup keur ngalaksanakeun solat Fardu jeung beberesih mun teu mungkin kana ngaheulakeun beberesih memeh asup waktu solat, saperti tayammun jeung wudu pikeun jalma nu dawam hadas (beser atawa kiih bae, kaluar bae madzi nu jiga cipejuh tina bobogaannana, jeung kaluar bae getih panyakit atawa istihadloh tina bobogaan awewe), maka wajib ngodoan mun tinggaleun. Tapi mun datangna nu ngahalangan solat ka maranehanana teh dina waktu nu teu cukup keur ngalaksanakeun beberesih jeung solat Fardu mah, maka teu wajib ngodoan mun tinggaleun.

4. Ngodoan solat:

Wajib ngodoan solat fardu nu tinggaleun kalayan wajib mutlak. Tinggaleuna mah naha ku sabab aya udzur (alesan nu dimeunangkeun ku ajaran Islam) atawa tanpa udzur.

a. Solat Fardu nu tinggaleun tanpa udzur mah wajib buru-buru (teu diengkekeun) ngodoannana, jeung teu meunang ngalaksanakeun solat sunah samemeh anggeus ngodoan nu wajib.[1]

b. Solat Fardu nu tinggaleun ku sabab aya udzur oge wajib diqodoan, ngan ngodoannana teu dirurusuh kudu harita keneh.

c. Tartib dina ngalaksanakeun qodo solat (nurutkeun urutan solat) hukumna sunnah pikeun nu tinggaleunnana ku sabab aya udzur, sedengkeun pikeun nu tinggaleunnana tanpa aya udzur mah hukum tartibna wajib. Wajib oge hukumna ngaheulakeun ngodoan solat nu tinggaleun tanpa udzur tibatan nu tinggaleun ku sabab aya udzur.

d. Wajib ngaheulakeun ngodoan solat nu tanpa udzur samemeh solat nu datang waktuna harita, kecuali mun sieun teu kaburu ngalaksanakeunnana ku sabab ampir beak waktu.

(Tarjamah Kitab At-Taqriiroot Al-Sadiidah anggitan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaaf, kaca 195-198)


[1] Numutkeun Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad: “Wajib ka jalma nu tobat pikeun ngodoan sagala rupa pagawean nu wajib nu pernah ditinggalkeun, saperti solat, puasa, zakat, jeung kawajiban sejenna. Ngodoannana teu dirurusuh, sakumaha kamampuannana bae, tapi teu meunang ngalalaworakeun jeung ngagampangkeun. Sabab Islam mah agama nu siger tengah. Rosululloh SAW ngadawuh, ‘Kaula teh diutus pikeun mawa ajaran nu ajeg lempeng tapi hampuraan.’ Mantena oge ngadawuh, ‘Pek gampangkeun, tong sok dihesekeun!” Diterangkeun kieu teh sabab teu sakedik ahli Fiqih nu ngawajibkeun kana meakkeun waktu pikeun ngodoan solat kecuali pikeun ngalaksanakeun perkara sejen saperluna bae. Tah eta teh kacida ngabeuratkeun pisan. Sakumaha diterangkeun dina kitab Bughyatul Mustarsyidin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *